Ysgol Addoli SOW 27ain – 29ain Hydref 2016

 

BETH?
Thema eleni yw ‘goleuo’. Goleuo’r Iesu ym mhopeth rydyn ni’n ei wneud…ei olau EF yn goleuo popeth ydyn ni, ein llwybrau a’n bywydau!

Mae bwcio ar agor ar 02920 483344…tridiau o strafagansa am ddim ond £50! Siaradwyr ac arweinwyr addoliad cenedlaethol a rhyngwladol a llawer o greadigrwydd hefyd!

Gweler tudalen Ysgol Addoli SOW neu taflen Ysgol Addoli 2016 am fwy o wybodaeth.

Os ydych chi’n arweinydd addoliad, mewn tîm addoli, yn gerddor, yn caru creadigrwydd, yn caru addoli… Mae’r gynhadledd hon i CHI!!!!

SOW 4:14 – 27ain Gorffennaf 2016

BETH?
Mae SOW 4:14 yn ddigwyddiad addoli creadigol undydd ar gyfer plant 4 i 14 oed.

Rydyn ni fel SOW yn angerddol dros fagu’r genhedlaeth nesaf, nid yn unig i fod yn ddilynwyr Crist, ond i ddarganfod eu hunaniaeth ynddo Ef ac i fod yn bopeth y mae Ef wedi eu creu nhw i fod.

Yn ystod y dydd byddwn yn arbrofi ag addoliad drwy’r celfyddydau creadigol: cerddoriaeth, dawns, drama a chelf, gan annog y bobl ifanc i ddarganfod mwy o’r potensial mae Duw wedi’i roi ynddyn nhw. Byddant yn dysgu mwy am Ei galon a’i gariad dwfn amdanyn nhw ac yna’n datblygu calon o gariad tuag at Dduw ac eraill.

Yn gymysg â llawer o hwyl a gêmau a chwerthin, mae rhywbeth i bawb!!

Gweler cynhadledd SOW 4:14 neu taflen SOW 4:14 am fwy o wybodaeth.

TAITH WIDE OPEN SPACES

Yn hydref 2015, rhwng mis Medi a mis Tachwedd, rydyn ni’n cynllunio mynd â ‘Wide Open Spaces’ ar daith ar draws y DU. Rydyn ni wedi cynllunio dau fath o noson, fel y gwelir isod:

1. DIGWYDDIAD EFENGYLAIDD WIDE OPEN SPACES

Noson yn debyg i gyngerdd fydd hon a chaneuon o’r albwm wedi’u gwasgaru rhwng tystiolaethau, cyflwyniadau creadigol aml-gyfrwng a barddoniaeth. Gallwn berfformio mewn awyrgylch tebyg i siop goffi neu gyngerdd, beth bynnag sydd orau i chi. Noson fydd hon lle mae pobl o’r eglwys yn mynychu ac yn cael eu hannog i ddod â ffrindiau a theulu i fwynhau noson o ganeuon a straeon efengylaidd mewn dull amlsynhwyraidd.

2. DIGWYDDIAD ADDOLIAD WIDE OPEN SPACES

Noson fydd hon ar gyfer yr eglwys, lle rydyn ni’n gallu dod at ein gilydd ac addoli’n Duw nerthol. Byddwn ni’n cyflwyno caneuon o’r albwm a chaneuon eraill sy’n fwy adnabyddus, wrth i ni fynd â’r gynulleidfa ar daith i mewn i bresenoldeb ysblennydd ein Duw byw. Os hoffech, gallwn hefyd ddod â thîm gweinidogaethu SOW fel y gallwn weinidogaethu trwy weddi yn ystod ac ar ôl y gwasanaeth. Bydd creadigrwydd hefyd yn cael ei gynnwys yn y noson, gan ddefnyddio barddoniaeth, delweddau a geiriau fydd yn ein cludo ni i mewn i’w bresenoldeb Ef. Rydyn ni hefyd wedi datblygu gorsafoedd gweddi creadigol gallwn ddod efo ni os ydych am weddïo am bethau penodol – eich cymuned/ y genedl/ ffurfiant ysbrydol, neu unrhyw beth arall rydych chi fel eglwys neu fel cymuned yn dymuno gweddïo amdano. (Y mae hyn yn opsiynol a gallwn drefnu noson o addoliad, gweinidogaeth gweddi a chreadigrwydd yn unig, os oes well gennych chi.)

Os hoffech ystyried bwcio un o’n digwyddiadau, cysylltwch â ni drwy e-bostio [email protected]. Byddwn wedyn yn anfon gwybodaeth bellach ynglŷn â gofynion, dyddiadau, costau, ayyb.

SOW ACAPELLA

Mae SOW Acapella yn grŵp o dair unawdydd benywaidd, Hannah Barnes, Jessica Morgan a Cath Woolridge. Mae canu acapela yn gynhenid yn niwylliant cerddorol Cymru ac ar ôl eu hymddangosiad debut yn lansiad albwm Sound of Wales a’r ymateb cadarnhaol iddynt, penderfynon nhw barhau â thaith SOW Acapella.

Gweledigaeth SOW Acapella ydyw i gymryd pob math o genre cerddoriaeth a chreu trefniadau newydd, dynamig, yn defnyddio symlrwydd a dynamiaeth harmoni lleisiol. Fel y dywedwyd eisoes yng ngweledigaeth ehangach SOW – rydyn ni, fel pobl efengylaidd, yn credu bod yr Ysbryd Glân yn symud yng Ngwlad Y Gân, yng Nghymru, ac mae SOW Acapella yn gyfrwng arall i weld y neges ryfeddol o ryddid, iachawdwriaeth ac adferiad yn llifo trwy sain a thrwy gân.

BWCIO SOW ACAPELLA:

Gallwch fwcio drwy alw Canolfan Celfyddydau The Gate ar 029 2048 3344 neu 029 2033 7880 neu gallwch gysylltu â ni drwy ran Cysylltu ar y wefan.

Gallwch hefyd gysylltu â ni ar dudalen Facebook neu drwy ein dilyn ni ar Drydar