A dyma’r ARGLWYDD yn ateb:
“Ysgrifenna’r neges yma yn glir ar lechi,
i’r negeswr sy’n rhedeg allu ei ddarllen yn hawdd.
Mae’n weledigaeth o beth sy’n mynd i ddigwydd;
mae’n danogs sut fydd pethau yn y diwedd.
Os nad ydy e’n digwydd yn syth, bydd yn amyneddgar –
mae’n siwr o ddod ar yr amser iawn.

Habacuc 2:2-3 (beibl.net)

CIPIO’R SAIN

Salm 96 & Salm 144:9

Rydyn ni’n dymuno rhoi’r clod uchaf i’r Iesu trwy ryddhau’r sain ysbrydol rydyn ni’n credu ei fod wedi ei roi i ni, trwy gerddoriaeth, creadigrwydd a chân. Rydyn ni’n hiraethu am weld Duw Iachawdwriaeth yn symud yn nerthol trwy ddulliau gwahanol ymysg y cenhedloedd ac rydyn ni’n anelu at ysgrifennu a chreu sain sy’n dod ag anogaeth a mawl i bobl, oherwydd gras ein Duw anhygoel.

Hyd yma, y sain rydyn ni’n credu bod Duw wedi bod yn ei lawrlwytho i ni yw cymysgedd o’r hen a’r newydd. Gan ddefnyddio emynau, wedi’u mwydo mewn iaith gyfoethog ac mewn melodïau, rydyn ni wedi ailweithio’r rhain er mwyn eu gwneud yn fwy cyraeddadwy yn yr unfed ganrif ar hugain. Yr hyn sydd ar ein calon yw i ddefnyddio ein creadigrwydd nid yn unig ar gyfer yr eglwys, ond hefyd mewn cyd-destun efengylaidd, er mwyn cyrraedd cymaint o bobl â phosibl â’r newyddion da (Marc 16:15).

Rydyn ni wedi rhyddhau tri CD (mwy o wybodaeth ar y dudalen Gerddoriaeth) ac rydyn ni’n teithio yn eang trwy’r flwyddyn, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol (mwy o wybodaeth ar y dudalen ‘Digwyddiadau’).

HYFFORDDI AC ARFOGI

Colosiaid 3:16

Yn Sound of Wales, rydyn ni’n angerddol dros arfogi ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o gerddorion i godi â chalon dros gerddoriaeth ac addoliad. Rydyn ni’n ymrwymedig dros hyfforddi timoedd addoli eglwysi, arweinwyr addoliad a thimoedd creadigol, mewn awyrgylch o ragoriaeth. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy ddysgeidiaeth Feiblaidd, mynegiant creadigol ac arfogi cerddorol a chreadigol.

Mae hyn yn cynnwys ein Hysgol Addoli blynyddol, dosbarthiadau offerynnol, dosbarthiadau lleisiol meistr a diwrnodau hyfforddi ar bynciau arbenigol, gan gynnwys Arwain Addoliad, Dynamig Bandiau, Ysgrifennu Caneuon, Adeiladu Tîm, i enwi dim ond rhai. Rydyn ni hefyd yn lansio ein cynhadledd newydd sbon ar gyfer plant, SOW 4:14! Bydd y gynhadledd hon yn cael ei defnyddio i annog plant 4-14 oed yn eu perthynas â Duw ac i’w helpu nhw i ddarganfod eu doniau unigryw, creadigol ynddo Ef.

TRAWSNEWID CYMUNEDAU

Salm 100

Fel SOW, rydyn ni’n angerddol dros efengylu Cymru – mynd i mewn i’r genedl a gwneud disgyblion! Mae cerddoriaeth a chreadigrwydd yn arfau sy’n gallu dymchwel pob math o rwystrau cymdeithasol. Maent yn siarad iaith gyffredin – maen nhw’n cyffroi’r enaid ac yn symud y galon. Mae cerddoriaeth a chreadigrwydd yn helpu tyfu perthnasau a hyder ac yn darparu modd ardderchog o adeiladu cymuned.

Rydyn ni’n treulio cyfnodau hirach, bwriadol, mewn cymunedau bychain, gan ddefnyddio cerddoriaeth a chreadigrwydd i annog a datblygu unigolion. Rhai o’r ffyrdd rydyn ni’n gwneud hyn yw drwy gorau cymunedol, cerddoriaeth, gweithdai drama, ysgrifennu caneuon a digwyddiadau cymunedol.

Mae’r arfau anhygoel hyn wedi cael eu hadnabod fel cyfryngau datblygiad cymdeithiasol oherwydd eu bod yn trosglwyddo gwerthoedd megis cydlyniad, harmoni, goddefgarch a thosturi gilyddol. Mae’r hyn oll, wedi’i drwytho mewn gwirionedd Beiblaidd a’i gyfuno â’r Ysbryd Glân, fel cacoffoni o ddynameit dwyfol sydd wedi ac sydd yn parhau i drawsnewid unigol a chymunedau cyfan.